Pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas kārtība

Krekludruka.lv pārdotajiem produktiem nav noteikta garantija, taču, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, patērētājs var pieteikt pretenziju par preci 24 mēnešu laikā no iegādes brīža.

Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājas 6 (sešu) mēnešu laikā pēc preces iegādes, uzskatāms, ka tā eksistēja preces iegādes dienā, izņemot gadījumu, kad šāds pieņēmums ir pretrunā ar preces raksturu vai neatbilstības veidu.

Ja iegādātā prece izrādās neatbilstoša, patērētājam ir tiesības pieprasīt šādus risinājumus:

  • VISPIRMS – lai bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas, darba, materiālu un citu izmaksu atlīdzīnāšanas) un saprātīgā termiņā novērš preces neatbilstību VAI apmaina preci, izņemot ja tas nav iespējams vai ir nesamērīgi. Jāņem vērā arī preces raksturs, kā arī paredzamais tās lietošanas nolūks.
  • Ja neatbilstību novēršanu neveic saprātīgā termiņā vai neapmaina preci neradot neērtības, patērētājam ir tiesības uz cenas attiecīgu samazinājumu vai līguma atcelšanu un naudas atmaksu (izņemot, ja neatbilstība ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt iespējas preci izmantot).

Samazinot cenu vai atceļot līgumu, var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko patērētājs guvis, lietojot preci un par ko līgumslēdzēju puses nav vienojušās

Strīda risināšanas kārtība:

Ja rodas strīds ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, tas vispirms risināms pārrunu ceļā, cenšoties panākt vienošanos – mutiski vai rakstiski.

Pārdevēja pienākums ir sniegt atbildi/ piedāvājumu risinājumam – parasti 15 darba dienu laikā. Atteikums jāpamato.

Ja neizdodas strīdu atrisināt, patērētājs var vērsties:

  • Patērētāju tiesību aizsardzības centrā pēc palīdzības
  • Pie attiecīgās jomas ārpustiesas strīdu risinātāja, piemēram, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, pie Latvijas Komercbanku asociācijas ombuda, Latvijas apdrošinātāju asociācijas ombuda, u.c.
  • Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt komisiju
  • Tiesā, tai skaitā saskaņā ar procedūru par maza izmēra prasībām

Ārpustiesas strīdu risināšanas kārtība:

Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@krekludruka.lv vai rakstveidā nosūtot uz adresi: SIA “KNG” Elijas iela 17, Rīga, LV-1050. Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto adresi. Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu norādot:

  • Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
  • Iesnieguma iesniegšanas datumu;
  • Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām ārpustiesas strīdu risinātājiem:

Strīdu izšķiršana tiešsaistē https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LV

Strīdu risināšanas process: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

Ārpustiesas strīdu risinātāju datubāze: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija:

Rīga, Brīvības ielā 55, LV-1010

Tālr.: 65452554

E-pasts: ptac@ptac.gov.lv

Mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0

Maksa: Bez maksas

Valodas: Iesniegumus var iesniegt atbilstoši Valsts valodas likumam